โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

กิจกรรมกีฬาสี ปี 2560

โรงเรียนบางเลนวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขั้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางเลนวิทยา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน(ภาษาจีน)

ด้วยโรงเรียนบางเลนวิทยา ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูภาษาจีน อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา

ภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง

ชมภาพกิจกรรม

เข้าร่วมกิจกรรม STEM Festival 2017

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนยฺ์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ชมภาพกิจกรรม

ค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ พุทธมลฑล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

เปิดชมภาพ

วันแม่แห่งชาติ ปี 2560

ภาพกิจกรรมวันแม่ และการบรรพชาสามเณร ก่อนเข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เปิดชมภาพกิจกรรม

ค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

เทศบาลบางเลนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพกิจกรรม

งานประเภณีเข้าพรรษา

ภาพกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

เปิดชมภาพ

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแก่เยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เปิดชมภาพกิจกรรม

รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง

โรงเรียนบางเลนวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดชมภาพการประเมิน

ประเมินสถานศึกษาสีขาว

โรงเรียนบางเลนวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดชมภาพ

ลงนามถวายพระพร

โรงเรียนบางเลนวิทยาจัดพิธีลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติรัชการที่ ๑๐

เปิดชมภาพ

โครงการอบรมให้ความรู้การดับเพลิงเบื้องต้น

บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด จัดกิจกรรให้ความูร้การดับเพลิงขั้นต้น "Safety For CSR" ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดชมภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

ภาพพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพ

พิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

ภาพพิธีสวนสนาม เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

เปิดชมภาพ

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 60

โรงเรียนบางเลนวิทยาจัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

อบรมโครงการยุติธรรมนำความรู้

โรงเรียนบางเลนวิทยาร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลบางเลน จัดอบรมนักเรียนในโครงการยุติธรรมนำความรู้สู่ประชาชนตำบลบางเลน วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

ชมภาพกิจกรรม

 

อบรมโรงเรียนคุณธรรม

คณะครูโรงเรียนบางเลนวิทยาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ ห้องประชุมโรงเรียนภัทรญาณวิทยา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ชมภาพกิจกรรม

เว็บลิงค์

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  8,904 วันนี้ :  94
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา