โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน(ภาษาจีน)

เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei ข่าวรับสมัครงาน

ด้วยโรงเรียนบางเลนวิทยา ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูภาษาจีน อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน  ๑ อัตรา  ดังนี้
     ๑.๑ วิชาเอกภาษาจีน    
๒. เงื่อนไขการจ้าง
     ๒.๑  อัตราค่าจ้างเดือนละ  ๑๒,๐๐๐  บาทและเงินประกันสังคม ร้อยละ ๕ ของเงินเดือน
     ๒.๒   ไม่ผูกพันการบรรจุเป็นพนักงานราชการ หรือข้าราชการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ๒.๓  ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างมีผลบังคับใช้ ถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๓. คุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือก
     ๑.) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ๒๕๕๑
     ๒.) เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครู 
     ๓.) เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๔๖ (ที่ยังไม่หมดอายุ) ภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย 
     ๔.) ไม่เป็นนักบวช
     ๕.) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
     ๖.) มีความประพฤติดีและสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนได้
    ๗.) ไม่เคยต้องโทษคดีอาญาหรือคดีแพ่ง
 
๒. วัน เวลา และสถานที่ที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ห้องธุรการ  อาคาร ๒ โรงเรียนบางเลนวิทยา ตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ถึงวันที่     ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
๓. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันรับสมัคร เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริงและฉบับสำเนาอย่างละ ๑ ชุด พร้อมรับรองสำเนาด้วยตนเอง ดังนี้
     ๑) ใบสมัคร
     ๒) ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิและระเบียนแสดงผลการเรียน 
     ๓) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ออกโดยผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๖ ที่ยังไม่หมดอายุภายในวันรับสมัครวันสุดท้าย
    ๔) บัตรประจำตัวประชาชน 
    ๕) สำเนาทะเบียนบ้าน
    ๖) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำขนาด ๑x ๑ นิ้ว ซึ่งถ่ายมาแล้ว ไม่เกิน ๖ เดือนและถ่ายครั้งเดียวกัน  จำนวน  ๒ รูป
    ๗) หลักฐานอื่น ๆ เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล  ทะเบียนสมรสฯลฯ (ถ้ามี) 
๔. การสมัคร
     ๔.๑ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครและเอกสารด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน
     ๔.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๕. วิธีการคัดเลือก
     - ทดลองสอน ๕๐  คะแนน
     - สอบสัมภาษณ์  ๕๐  คะแนน 
๖. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก
- วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา
- เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ทดลองสอน
- เวลา  ๑๑.๐๐  น. เป็นต้นไป   สอบสัมภาษณ์
- สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข ๐๓๔-๓๙๑๙๘๓  , ๐๘๙-๕๗๒๐๑๒๕
๗. เกณฑ์การตัดสิน
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องได้รับคะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๘. การประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
     โรงเรียนบางเลนวิทยา จะประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๐  ณ ห้องประชุมเล็กอาคาร ๒ โรงเรียนบางเลนวิทยา
๑๐. การรายงานตัวและการทำสัญญาจ้าง
     ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมาทำสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง  ณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล ห้องธุรการโรงเรียนบางเลนวิทยา ภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ประกาศผลการคัดเลือก  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

เปิดอ่าน 62 ครั้ง ลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวรับสมัครรับสมัครงานรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาจีนครูจีน

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  18,202 วันนี้ :  35
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา