โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017 โดย sornchei ข้อมูลทั่วไป

เอกลักษณ์  (identity)
โรงเรียนวิถีพุทธ จุดประกายสถานศึกษาสีขาว
วิสัยทัศน์ (Vision)
จัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม พัฒนาผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม ปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รักษ์ความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด ก้าวทันเทคโนโลยี
พันธกิจ (Mission)
1.    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.    ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ โดยเน้นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยอันดีงาม ตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ
3.    ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
4.    ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กร และชุมชน
5.    ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
6.   ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนอย่างมีคุณภาพ
7.   ส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ

 

ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร (strategic)
    ยุทธศาสตร์ 1    การพัฒนาผู้เรียนของผู้เรียน
    ยุทธศาสตร์ 2    การพัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
    ยุทธศาสตร์ 3    การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    ยุทธศาสตร์ 4    มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
เป้าประสงค์ (Objective)
1.   ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.   ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ โดยเน้นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทยอันดีงามตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธ
3.   ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี
4.   สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน องค์กร และชุมชน
5.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจรรยาบรรณมาตรฐานวิชาชีพครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
6.   สถานศึกษามีแหล่งเรียนรู้ และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
7.   สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายใน

 

เปิดอ่าน 100 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,865 วันนี้ :  53
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 2

เข้าระบบ

ค้นหา