โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

บุคลากรทางการศึกษา

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017 โดย sornchei บุคลากรโรงเรียนบางเลนวิทยา

พระภิกษุวิรัช อภิปุญฺโญ
วิทยากรท้องถิ่น
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต(พธ.ม.) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูยุทธชัย ปัททุม
พนักงานราชการ
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(ศษ.บ.) เอกนาฎศิลป์ไทยบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร
ครูกนกวรรณ พานิชวงศ์
ครูอัตราจ้าง 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(วท.บ.) เอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูจงกลนี จันทร์เสริม
ครูอัตราจ้าง 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) เอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ครูกฤตยา อธิภัทร์เมธา
ครูอัตราจ้าง 
ดุริยางค์ศาสตรบัณฑิต(ดศ.บ.) เอกธุรกิจดนตรี มหาวิทยาลัยมหิดล
นายพรภพ โมกขพันธ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) เอกพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ครูสุดารัตน์ จันทร์แถม
ครูอัตราจ้าง 
ศิลปศาสตร์บัณฑิต(ศศ.บ.) เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
นางสาววิไล วิบูลย์เชื้อ
ผู้ช่วยบรรณารักษ์ 
สารสนเทศศาสตร์ทั่วไป (ศศ.บ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เปิดอ่าน 159 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,853 วันนี้ :  41
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 3

เข้าระบบ

ค้นหา