โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

เมื่อ 10 กรกฎาคม 2017 โดย sornchei บุคลากรโรงเรียนบางเลนวิทยา

ครูเฉลิมเกียรติ รอดผล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) เอกอุตสาหกรรมศิลป์วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง
ครูอารีย์ แก้วบุบผา
ครูชำนาญการพิเศษ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ศศ.ม.) เอกสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ครูบุหงา พัฒนศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ  คหกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต(คศ.ม.)  เอกโภชนาการชุมชน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครูสาคร คชศิลา
ครูชำนาญการ ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ)
เอกเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา วิทยาลัยครูนครปฐม
ครูนฤมล วงษ์นิคม
ครูชำนาญการ บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ) เอกการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครูประภาพรรณ ฟักประไพ
ครูชำนาญการพิเศษ 
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(ศศ.ม.) เอกมนุษย์นิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ครูศรชัย เกษมสุข
ครูชำนาญการ  ครุศาสตร์บัณฑิต(ค.บ.) เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
 
ครูวรวุธ จันทร์ผ่องศรี
ครูคศ.1  การศึกษามหาบัณฑิต(กศ.ม.) เอกบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทองสุข
 

เปิดอ่าน 181 ครั้ง

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  11,848 วันนี้ :  36
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 3

เข้าระบบ

ค้นหา