โรงเรียนบางเลนวิทยา

ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางวรรณี ภิรมย์คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บางเลนวิทยา

 

เว็บไซต์ข้อมูลนักเรียน

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ไฟล์แนบ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2018
ข่าวรับสมัครงาน ไฟล์แนบ
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอน(ภาษาจีน)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2017
-

เมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2018 โดย sornchei

ประกาศโรงเรียนบางเลนวิทยา


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)


          โรงเรียนบางเลนวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ฝึกทักษะระดับ ม.ต้น ชุดอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวกดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 600,200 บาท(หกแสนสองร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
ครุภัณฑ์ฝึกทักษะ ชุดอุตสาหกรรม จำนวน 19 รายการ

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดจากไฟล์แนบ

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2018 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาประกาศรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 25 - 28 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา

เมื่อ 16 ธันวาคม 2017 โดย sornchei

สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครปฐม ได้จัดอบรมให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

เมื่อ 16 ธันวาคม 2017 โดย sornchei

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบางเลนวิทยา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดสถานที่ บริเวณวัดชุมนุมศรัทธา อำเภอบางเลน จัวหวัดนครปฐม

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบางเลนวิทยา สพม. เขต ๙ (สุพรรณบุรี,นครปฐม)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม เขต2 
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

เมื่อ 27 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดนครปฐมเขต 2 ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

 

เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาได้จัดกิจกรรมกีฬาภายในขั้นระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบางเลนวิทยา

เมื่อ 7 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ด้วยโรงเรียนบางเลนวิทยา ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครูภาษาจีน อาศัยอำนาจตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๔๕๖๒ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องแนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลังพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๑๑๒๐/๒๕๖๐ สั่ง ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่องมอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว จึงให้จ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงาน Thailand STEM Festival 2017 ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ ศูนยฺ์สะเต็มศึกษาภาคกลางตอนล่าง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย

ชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ พุทธมลฑล อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพกิจกรรมวันแม่ และการบรรพชาสามเณร ก่อนเข้าค่ายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

เทศบาลบางเลนจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด โครงการค่ายเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบางเลนวิทยา

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

ภาพกิจกรรมการแห่เทียนพรรษาประจำปี 2560

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมแก่เยาวชนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เปิดชมภาพกิจกรรม

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดชมภาพการประเมิน

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

โรงเรียนบางเลนวิทยาจัดพิธีลงนามถวายพระพร และจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติรัชการที่ ๑๐

เปิดชมภาพ

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 2017 โดย sornchei

บริษัทปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่นจำกัด จัดกิจกรรให้ความูร้การดับเพลิงขั้นต้น "Safety For CSR" ณ โรงเรียนบางเลนวิทยา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2560

เปิดชมภาพกิจกรรม

  • สถิติการใช้งาน
  • ผู้ชม :  18,200 วันนี้ :  33
  • ตั้งแต่เมื่อ : 2017-10-16
  • สมาชิก : 1 ล่าสุด : sornchei
  • ออนไลน์ : 1

เข้าระบบ

ค้นหา